Extra plaatsen vanaf 1 september 2024 

Vanaf 1 september 2024 komen er in onze school meer plaatsen voor kinderen met een type 9-attest. Hierdoor kan onze schoolwerking en de klasindeling veranderen. We willen al onze leerlingen namelijk de beste onderwijskansen en ondersteuning bieden.

Krijgt je kind een ticket voor onze school? Dan nodigen we je uit voor een inschrijvingsgesprek. Tegen dan hebben we een beter zicht op wat er juist verandert en kunnen we je meer info geven.

Voor wie?

Het type 9 basisonderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.  

Afbeelding
Leerlingen in een autiklas van De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

Onze werking 

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een eigen manier van denken en zijn. Onze aanpak is gericht op ontwikkelingsaspecten (sociale interactie, communicatie en verbeelding) die voor deze leerlingen op een andere manier verlopen.

Onderwijs op maat

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind, zo voelt je kind zich veiliger en groeit zijn/haar welbevinden. Je kind volgt les volgens zijn/haar mogelijkheden, beperkingen en op eigen tempo. We brengen structuur in de leefwereld van je kind met duidelijke regels en afspraken.  

Yogales in De Leerexpert J. Van Poppelstraat

Individueel onderwijsproces  

We vertrekken vanuit een individueel gericht onderwijsproces. Binnen onze structuurklassen besteden we veel aandacht aan indvidualisatie, structuratie, visualisatie, (non)verbale communicatie... De doelstelling is de omgeving te voorspellen, te verduidelijken, te verhelderen, te vereenvoudigen, te concretiseren, te maken dat het leerproces van de leerling optimale kansen krijgen.  

Inzetten op sociale vaardigheden 

We zetten ook in op sociale vaardigheden zoals onder andere psycho-educatie. Het kind leert wat autisme is en wat dit voor hem of haar betekent.  

Maximale onderwijskansen 

Ook bieden we de leerinhouden aan op maat van de leerling en stemmen ze maximaal af op die van het gewoon onderwijs zodat elk kind kansen krijgt om zijn schoolloopbaan, hetzij binnen het gewoon hetzij binnen het buitengewoon onderwijs, succesvol verder te zetten.  

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 9?  

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Wanneer je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, stapt het over naar het gewoon secundair onderwijs.

Zo niet, stromen kinderen met autisme meestal door naar opleidingsvorm 2 (OV2) of opleidingsvorm 3 (OV3) in het buitengewoon secundair onderwijs.

Anderen stromen dan weer door naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon onderwijs.  

Afbeelding
Jongen en meisje zijn bezig op Ipads in een klas van Leerexpert Jozef van Poppelstraat.